Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Osaamisen johtamisen trendit

Työssä oppimiseen panostetaan ja koulutukseen osallistetaan työyhteisö ja asiakkaat

Organisaatiot panostavat yhä enemmän työssä oppimiseen. Trendin taustalla on vaade uudenlaiselle ennakoivalle osaamisen johtamiselle, jossa osaaminen ymmärretään entistä yhteisöllisemmäksi toiminnaksi sekä välineeksi saavuttaa organisaation tavoitteet.

Lisäksi perinteisen koulutuksen keinot monimuotoistuvat: sitä täydentävät digitaalisuus, opittujen asioiden siirtäminen suunnitelmallisesti osaksi omaa työtä sekä kollegoiden, esimiehen ja asiakkaiden osallistaminen kehittymiseen.

Organisaatiot panostavat työssä oppimiseen

Organisaatioilla on selvä tarve kytkeä osaamisen kehittäminen entistä paremmin osaksi päivittäistä työtä. Elinkeinoelämän keskusliiton Työ, verkot ja verkostot – Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu -raportista (2013) selviää, että EK:n jäsenyritykset kasvattavat lähivuosina juuri erilaisia työssä oppimisen tapoja kuten mentorointia, osaamisen siirtoa, tehtävä- ja työkiertoa sekä projekteissa oppimista. Raportissa todetaan, että osaamisen kehittämistä voidaankin pitää jatkuvana monipuolisten tapojen prosessina, jonka tuloksia mitataan tehokkaampana yritystoimintana, ei suoritettuina kursseina.

Trendi noudattaa 70:20:10-mallia, jossa työelämässä oppiminen jakautuu 70-prosenttisesti omassa työssä oppimiseen, 20-prosenttisesti toisilta oppimiseen ja 10-prosenttisesti varsinaiseen koulutukseen.

Mitä osaamista organisaatiosi tarvitsee tulevaisuudessa?

”Tyypillisesti organisaatioilla on varsin hyvä käsitys nykytilassa tarvittavista osaamisista, erityisesti toimialan substanssiosaamisesta”, toteaa Service Manager Kirsi Ikonen henkilöstöjohtamisen asiantuntijayritys Virvosta. ”Nykytilan osaaminen ei aina palvele tulevaisuuden tarpeita. Haasteellisinta on tunnistaa niitä tulevaisuuden osaamisia, joita organisaation ydinliiketoiminnassa menestymisen kannalta on olennaisen tärkeää kehittää tai muuten hankkia jo tänään.”

Ikosen mukaan perinteisillä osaamisen johtamisen malleilla ei saada kriittisiä osaamisia tarpeeksi nopeasti osaksi henkilökohtaista kehittymistä. ”Tarvitaan uutta näkökulmaa, jossa osaaminen ymmärretään tavoitteiden saavuttamisen välineenä ja osaamisen kehittäminen nykyistä yhteisöllisempänä toimintana”, Ikonen sanoo.

Työssä oppiminen haastaa koulutusyritykset

EK:n mukaan osaamisen kehittämisen siirtyminen koulutuksesta työssä oppimiseen haastaa myös koulutus- ja valmennusyritykset. Miten ne tarjoavat palveluja, jotka tukevat työssä oppimista?

”Oli oppimisen keino mikä tahansa, koulutuksen suunnittelussa on edelleen tilausta osaamisen kehittämisen asiantuntijalle. Keskeistä myös työssä oppimisessa on tunnistaa tarpeet, asettaa oppimiselle selkeät tavoitteet ja suunnitella kehityspolku. Ja myös työssä oppimisesta odotetaan tuloksia, joiden todentamisessa valmennusyritykset ovat ammattilaisia”, sanoo Marjo Silvo, joka vastaa Markkinointi-instituutin koulutustarjonnasta.

Perinteinen koulutus syntyy uudestaan

Vaikka painopiste siirtyy työssä oppimiseen, kouluttautuminen työn ohessa elää edelleen – se vain limittyy uusine muotoineen työssä oppimiseen.

  1. Kannettavat laitteet tuovat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen käden ulottuville. Miltä kuulostaa vaikkapa omassa tabletissasi henkilökohtainen oppimisen ohjaaja, personal learning trainer, joka tukee sinua joka päivä oppimaan uutta työssäsi?
  2. Digiratkaisut mahdollistavat täysin uudenlaisen oppimisen. Murtoaan odottaa mm. pelillistämisen hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä.
  3. Koulutuspäivien rooli muuttuu: niissä keskitytään tekemiseen, jossa ihmisten kohtaaminen ei ole korvattavissa digitaalisin keinoin, kuten verkostoitumiseen, keskusteluun ja arvon tuottamiseen yhdessä.
  4. Ennen koulutusjaksoa ja sen jälkeen huolehditaan siitä, että opittu todella siirtyy osaksi arkea. Kehittyminen tehdään näkyväksi myös siten, että jokainen osallistaa omaan kehittymiseensä kollegoita, esimiehiä ja ennen kaikkea omia asiakkaitaan.
  5. Tulevaisuuden menestyjäorganisaatiot eivät keskity vain osaamisen kehittämiseen. Ratkaisevaa on tulevaisuudessa henkilöstön aloitteellisuus, luovuus ja intohimo.
Osaamisen johtamisen trendit