Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

3.2.2016 Juuso Manner

Kirjanpitolain uudistus tuli. Mistä on kyse?

 

 

Pitkään valmisteltu, odotettu ja pelätty kirjanpitolain uudistus on nyt vihdoin valmis. Ensimmäiset asiantuntija-arviot ovat samaan aikaan toiveikkaita, helpottuneita sekä pettyneitä. Rohkeimmat toiveet ja suurimmat pelot eivät toteutuneet, mutta luonnollisesti jokaista taloushallinnon ammattilaista askarruttaa, mikä todella muuttui.

Mistä koulutusta kirjanpitolain uudistuksesta?

Uusi kirjanpitolaki astuu varsinaisesti voimaan 1.1.2016 jälkeen alkavilla tilikausilla, mutta sitä saa halutessaan soveltaa vaikka heti eli jo 2015 vuoden puolella päättyneisiin tilikausiin. Käytännössä seuravan vajaan kahden vuoden aikana markkinoilla tulee olemaan kahden eri lain alaisia tilinpäätöksiä.

Kirjanpito lain uudistuksen valmistelu on synnyttänyt poikkeuksellisen paljon keskustelua. Lakiuudistus on ollut taloushallinnon koulutusten todellinen hittituote kuluneen vuoden aikana, vaikka lain valmistelun sisältö on vaihtunut useaan otteeseen. Markkinointi-instituutin koulutuksissa uudistunutta kirjanpitolakia käsitellään yksityiskohtaisesti Kirjanpitäjän tutkinnossa sekä Kirjanpidon perusteet- ja Tilipäätöksen laatiminen -kursseilla.

Kirjanpitolain uudistuksen tavoite

Perimmäisenä tavoitteena kirjanpitolain uudistuksessa on ollut pienempien yritysten kirjanpito- ja tilinpäätösvelvoitteiden selkeyttäminen – eli paljon parjatun byrokratian vähentäminen – sekä kirjanpitolain aseman vahvistaminen ennen kaikkea osakeyhtiölakiin verrattuna. Moni on kuitenkin todennut, että edellinen käytäntö on ollut toimiva. Miksi siis toimiva asia muutetaan? Tästä on toki hyvin erilaisia, vahvastikin perusteltuja mielipiteitä.

Uudistusta suunniteltaessa pohdittiin mm. toiminimiyrittäjien tilinpäätösvelvollisuudesta luopumista ja maksuperusteisen kirjanpidon laajentamista tilinpäätöksiin laajemminkin. Maksuperusteisuuden puolestapuhujat pitivät uudistusta loistavana mahdollisuutena uudenlaiseen ajattelutapaan. Tässä tapauksessa osa pettyi pahasti, sillä suoriteperuste jyrää edelleen maksuperusteen lähes kaikissa tilinpäätöksissä. Tilinpäätöksistäkään ei luovuttu kuin kaikkein pienempien toiminimiyrittäjien kohdalla.

Mikä muuttui kirjanpitolain uudistuksen myötä?

Lakiuudistuksen keskeisin sisältö liittyy uudelleen määriteltyihin yrityksen kokorajoihin ja niiden vaikutuksiin tilinpäätösinformaatioon. Pien- ja mikroyritykset voivat jatkossa käyttää hyväkseen uutta kirjanpitoasetusta vastaavaa pien- ja mikroyritysasetusta (PMA), joka ottaa ennen kaikkea kantaa tilinpäätöksen laajuusvaatimuksiin ja liitetietojen esittämisvaatimuksiin.

Kyseinen asetus on sinänsä erittäin merkittävä, koska ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista yrityksistä kuuluu pien- ja mikroyritysten kategoriaan ja vieläpä siten, että enin osa on mikroyrityksiä.
Suurin osa yrityksistä voi jatkossakin tehdä tilinpäätöksensä aivan samalla tavalla kuin aiemminkin, kunhan muistaa korvata otsikosta tasekirjan termillä tilinpäätös. Toki useista asioita varsinkin liitetiedoissa voidaan esittää eri tavoin tai jopa jättää esittämättä, mutta tässä pitää aina ottaa huomioon myös muiden mahdollisten sidosryhmien eli muun muassa rahoittajien ja eri viranomaisten tarpeet.

Suoriakin muutoksia uudistus toi: satunnaiset erät poistuvat tuloslaskelmakaavasta, aktivoidut kehittämismenot poistuvat jakokelpoisesta omasta pääomasta, ja pienkonsernien konsernitilinpäätökset muuttuivat vapaaehtoisiksi ja osakeyhtiölakikin alistettiin kyseiselle pienkonsernihelpotukselle. Toki edelliset muutokset koskevat edelleen verraten pientä osaa yrityksistä.

Mielenkiintoisimman uudistukset

Kenties mielenkiintoisin uudistus on olennaisuuden käsitteen lanseeraaminen kirjanpitolakiin. Miten tämä käsite vaikuttaa mm. jaksotus- ja arvotussäännöksiin, on luonnollisesti vielä hyvinkin epäselvää. Ensimmäisiä viitteitä vaikutuksista nähdään kuitenkin melko pian, jos yritykset käyttävät mahdollisuutta laatia vuonna 2015 päättyneiden tilikausien tilinpäätökset jo uuden lain mukaisesti ja alkavat todenteolla soveltaa olennaisuuden periaatetta. Kannattaa seurata, miten olennaisuuden käsite vaikuttaa esimerkiksi pienkonsernien konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteeseen, varsinkin tilanteessa, jossa tytäryhtiön oma pääoma on negatiivinen.

PMA:n alaiset yritykset voivat myös jättää liitetiedoista käytännössä kaiken arvotus- ja jaksotussääntöinformaation pois, mikäli noudatetaan oletettua arvostusta tai jaksotusta. Esimerkkinä vaikka koneiden ja kaluston 25 prosentin menojäännöspoistot suunnitelman mukaisina poistoina.

Toinen kiinnostava uudistus koskee rahoitusleasingsopimusten vaihtoehtoista käsittelytapaa, jossa osa leasingsopimuksista voidaan merkitään vuokraajan osalta taseeseen omaisuudeksi ja velaksi eli omaisuuserä käsitellään niin kuin se olisi velalla itselle ostettu. Tapa on ollut mahdollinen IFRS-normistossa jo pitkään, mutta tulee nyt ensi kertaa varsinaisesti mukaan suomalaiseenkin lainsäädäntöön. Lainsäädännössä viitataan IFRS-standardeihin, kun kyseisiä sopimuksia lähdetään arvottamaan. Laskentateknisesti vaatimustaso esimerkiksi nykyarvolaskennassa tulee nousemaan, ja mielenkiinnolla jäädään odottamaan muun muassa korkokantatasojen määrittämismahdollisuuksia. Osalla organisaatiosta kyseinen merkitsemistekniikka muuttaisi kirjanpidon tasearvoa olennaisestikin. 

Miten kirjanpitolainuudistus vaikuttaa taloushallinnon ammattilaisen osaamiseen?

Kirjanpitolain uudistuksen myötä on siis jälleen käsillä aika, jolloin jokainen kirjanpitäjä, talouspäällikkö ja taloushallinnon ammattilainen pystyy tekemään uutta laintulkintaa. Tilintarkastajat luonnollisesti tekevät sitä koko ajan.

Jos koet tarvitsevasi koulutusta uudesta kirjanpitolaista, kannustan rohkeasti hakeutumaan sopivan kirjanpitokoulutuksen äärelle. Koulutus tuo hyvän ymmärryksen kirjanpitolain uudistuksista, jolloin myös tulkinta on varmempaa.

Taloushallinnon ammattilaisina pystymme vaikuttamaan siihen, millaiseksi tulevaisuus talouteen liittyvien lakien tulkintojen osalta muodostuu. Toki moni jatkaa työtään samoin kuin ennenkin, mutta nyt on mahdollisuus myös uusien tulkintojen tekemiselle ja toteuttamiselle.

Parin vuoden päästä asiat ovat taas vakiintuneet ja silloin uusien tulkintojen tekeminen on taas astetta haastavampaa. Olkaamme siis kaikki avoimin mielin tekemässä uusista käytännöistä ja mahdollisuuksista totta.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.

 

 

 

 

 

 

 

Juuso Manner

kehittämispäällikkö, talouden ja rahoituksen koulutukset, Markkinointi-instituutti

Juuso kokee, että taloushallinnon ja rahoitusratkaisujen rooli on toimia liiketoiminnan kehittäjinä. Taloushallinnon kehitys kulkee siis käsi kädessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa – tai parhaimmillaan jopa hieman sitä edellä. Juuso ei innostu laskelmista vaan niiden sisältämästä informaatiosta.  Hänen intohimonaan on jakaa tätä näkemystä muiden kanssa myös kouluttajan roolissa.

 

Kirjanpitolain uudistus tuli. Mistä on kyse ja oletko sinä valmis?