Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

28.4.2015 Maria Mäenpää

Näyttötutkinto turvaa työllistymistä ja parantaa tuloja

 

 

Näyttötutkinnot ovat vakiintuneet 20-vuotisen olemassaolonsa aikana tärkeäksi työssä käyvien koulutusmuodoksi. Tuore tutkimus osoittaa, että näyttötutkinnoista on todella hyötyä työelämässä: ne vaikuttavat työllistymiseen ja työuralla uudistumiseen sekä parantavat erityisesti naisten ja nuorten tuloja.

Tämä artikkeli perustuu tutkijaryhmän tutkimusraporttiin 20 vuotta suomalaista näyttötutkintojärjestelmää.
Tutkijaryhmään kuuluvat Arto Selkälä, Asko Suikkanen ja Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta sekä Leena Viinamäki Lapin ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen on julkaissut Opetushallitus.

Paremmat tulot ja turvavakuutus työttömyyttä vastaan

Tutkimuksesta selviää, että näyttötutkinto on parantanut tutkinnon suorittaneiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja tukenut heidän uusiutumistaan työuralla. Tutkinto vahvistaa siis työmarkkina-asemaa.

Näyttötutkinnon suorittaneista noin kolmanneksella työllistyminen kohenee verrattuna tilanteeseen ennen tutkintoa. Noin puolen asema työmarkkinoilla säilyy ja vahvistuu hieman tutkinnon suorittamisen ansiosta. Lopuilla on työttömyysjaksoja ainakin ajoittain.

Myös pitkällä aikavälillä näyttötutkinnon suorittaneiden työttömyysaste on yleistä tilannetta parempi. ”Näyttötutkinto voidaan nähdä turvavakuutuksena, joka takaa saavutetun aseman työmarkkinoiden muuttuessa. Näyttötutkinto on ollut silloin onnistunut valinta, jos työtön tai työttömyysuhan alainen henkilö saa tutkinnon läpi ja työllistyy haluamaansa työhön”, sanovat tutkijat.

Näyttötutkinnon suorittamisesta on myös taloudellisia hyötyjä tutkinnon suorittajalle. Tulot ovat parantuneet erityisesti niillä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon vastikään. Vallitseva taloudellinen tilanne ei ole estänyt hiljattain tutkinnon suorittaneiden tulokehitystä. Tutkimuksen mukaan työllistymistilanne ja tulot ovat parantuneet erityisesti naisilla ja nuorilla.

Näyttötutkinto kasvattaa oman työn kehittäjäksi

Koska näyttötutkinnoissa oman osaamisen kehittämisestä suurin osa tapahtuu omalla työpaikalla, näyttötutkinnon hyödyt ovat erittäin konkreettiset. Tässä neljä tutkinnon suorittajien mielestä arvokkainta muutosta:

  • Työmenetelmien hallinta
  • Työprosessin suunnittelu- ja kehittämisvalmiudet
  • Taito toimia joustavasti uusissa tilanteissa
  • Oman työn kehittämistaidot

”Henkilöstön osaamisen ja työn tekemisen perustana on yhä selvemmin asiantuntemus. Se tarkoittaa hyviä, ajan tasalla olevia tietoja ja taitoja, jotka määrittelevät työntekijöiden tekemistä. Asiantuntija osaa ratkaista ammatillisia ongelmia, mutta yhä enemmän vaatimuksena on myös kehittää työtä ja kyetä varautumaan ennakoimattomiin työelämän vaatimuksiin”, toteavat tutkijat.

Näyttötutkinto on työnantajan osoitus avarakatseisesta henkilöstöpolitiikasta

Työnantajat kokivat näyttötutkinnot hyödyllisinä myös omasta näkökulmastaan. Yli 90 prosenttia oli yhtä mieltä siitä, että se on joustava tapa lisätä henkilöstön osaamistasoa ja että näyttötutkinnon suorittamisen mahdollistaminen on osoitus työnantajan avarakatseisesta henkilöstöpolitiikasta.

Työnantajista 80 prosenttia oli samaa mieltä myös siitä, että näyttötutkinnon etuna on henkilön ammatillisen osaamisen tunnustaminen riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Erään työnantajan edustajan mukaan parasta on, että ”tutkinnon saa suorittaa pääosin työsuhteessa. Kun opiskelijalla on työpaikka, hän voi tehdä kehittämistehtäviä ym. omalle työpaikalleen ja kehittää sen toimintaa samalla”.

Työelämäläheisellä koulutuksella on tulevaisuutta

Näyttötutkinto järjestelmä näyttäisi tunnistavan työelämän keskeiset tarpeet ja vastaavan niihin oikeansuuntaisesti. Tämä näkyy mm. siten, että näyttötutkinnon suorittaneet kokevat tutkinnon lisänneen erilaisia työelämätaitoja pääosin juuri niissä taidoissa, jotka työnantajat ja oppilaitokset ovat määritelleet tärkeimmiksi osaamisalueiksi työelämässä.

”Monimuotoinen työelämä nopeine muutoksineen edellyttää joustavaa näyttötutkintojärjestelmää, joka on kustannustehokas opiskelijoiden, työnantajien ja oppilaitosten näkökulmasta”, tutkijat korostavat.  

Näyttötutkinnon suorittaneiden valitsemat koulutusalat myötäilevät toimialojen työllisyyskehitystä, mikä osaltaan kertoo näyttötutkinnon työelämälähtöisyydestä, reaaliaikaisuudesta ja toimivuudesta.

Koska suomalaista näyttötutkintojärjestelmää kehitetään innovatiivisesti, sillä on optimaalisesti toteutuessaan loistava tulevaisuus. Tutkijaryhmä näkeekin sen työelämäläheisenä ja kustannustehokkaana ammatillisen osaaminen hankkimis-, päivittämis- ja dokumentaatiomuotona.

Tutustu näyttötutkintoihin ja Markkinointi-instituutin tarjoamiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

 

 

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

Näyttötutkinto turvaa työllistymistä ja parantaa tuloja