Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Aikuiskoulutus kehittää työelämän taitoja
 

Ammatillinen aikuiskoulutus ja työn ohessa opiskelu varmistaa, että pysyt mukana työelämän  kehittymisvauhdissa.

Markkinointi-instituutissa voit aikuisopiskella tutkintoja ja kursseja joustavasti oman työsi ohessa.

Mikä aikuiskoulutus sinua kiinnostaa?
Valitse omasi ja tule mukaan kehittämään itseäsi!

Mistä aikaa aikuisopiskeluun?
Lue opiskelija Päivi Piispasen vinkit opiskeluajan irrottamiseksi

 


Aikuiskoulutus parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla.

 

Aikuiskoulutus avaa mahdollisuuksia työn ohessa opiskelevalle

 • kehittyä työtehtävässään huippuosaajaksi
 • täydentää tarvitsemaansa erityisosaamista
 • saada tutkintonimike pitkän käytännön uran jälkeen
 • rakentaa urakehitystään
 • vaihtaa työtehtäväänsä tai toimialaa omaa kelpoisuuttaan kohentamalla
 • työllistyä työttömyysjakson jälkeen
 

Heli Vastamäki kertoo videolla kokemuksiaan aikuisopiskelusta.

Yrityksille aikuiskoulutus antaa asiantuntevaa apua

 • organisaation kehittämisessä
 • henkilöstön kehittämisessä ja sitouttamisessa
 • kilpailukyvyn ylläpitämisessä
 • erilaisissa muutosvaiheissa

Markkinointi-instituutti on valtakunnallinen oppilaitos, jonka toimintaa valvoo Opetushallitus.

Aikuinen oppijana

Vieläkö aikuinen oppii? Mitä työssä käyvä aikuinen hyötyy koulutuksesta? Kannattaako yrityksen panostaa aikuiskoulutukseen?

Aikuiskoulutuksen edut ovat konkreettisia ja lähellä käytäntöä oli sitten kyse yksilön kasvusta tai yrityksen toiminnan kehittymisestä.

Aikuisena opiskelu on jopa perinteistä kouluopiskelua tehokkaampaa. Aikuinen opiskelee omasta tahdostaan. Hänellä on aito halu hyödyntää oppimaansa työssään. Yleensä hän tietää, miksi hän opiskelee ja mitä hän haluaa oppia. Valitessaan itselleen sopivaa kurssia tai tutkintoa aikuinen harkitsee opiskelupäätöstään.

Aikuisopiskelu ei ole ulkolukua tai asioiden muistamista. Uusi tieto kylvetään kokemusmaaperään.

Olemme koonneet aikuisen oppimisesta tietopaketin, jossa tarjoamme vinkkejä opiskeluun ja uuden osaamisen hyödyntämiseen: Aikuisopiskelijan opas (pdf)

Kokemus auttaa aikuisopiskelijaa

Aikuisopiskelijan motivaatio

Työelämälähtöinen aikuisopiskelu hyödyntää osallistujan työkokemusta.  Aikuinen on työssään hankkinut kokemuksia erilaisista tilanteista. Hän tietää osaavansa.

Kokemus vahvistaa  luottamusta omaan oppimiskykyyn. Työ on antanut on usein myös realistisen käsityksen omasta osaamiskartasta, sen vahvuuksista ja puutteista.

Aikuisopiskelija valitsee oppimistavoitteensa itse

Tavoitteen hän määrittelee omista yksilöllisistä tarpeistaan käsin. Kyse ei ole vain kurssin suorittamisesta. Oppiminen on hänelle aidosti hyödyllistä.

Aikuisopiskelussa käytännön työkokemus auttaa teorian ja mallien ymmärtämistä. Uusi tieto puolestaan rohkaisee käytännön toimintaan. Teoria ei jää pelkäksi tiedoksi.

Työn ohessa opiskeleva aikuinen innostuu ja motivoituu itsensä kehittämiseen

 • Opiskelu on mielekästä. Tietoja voidaan aidosti soveltaa omassa työssä.
 • Aikuisella on riittävä itsemääräämisoikeus. Hän voi opiskella joustavasti oman elämäntilanteensa mukaan.
 • Opiskelussaan hänellä on oman ryhmänsä ja asiantuntijoiden tuki. Koulutushenkilöstö on tarvittaessa käytettävissä monenlaisissa opiskeluun liittyvissä pulmissa.

 

Erilaisia oppimistyylejä

Aikuiskoulutuksessa on mahdollisuus hyödyntää ihmisten erilaisia oppimistyylejä.

Monimuoto-opiskelu koostuu eri tavoista ja kanavista, monipuolisista sisällöistä ja erilaisista aineistoista. Itseohjautuvuuden lisäksi opiskelijat verkottuvat keskenään. He tuovat omat kokemuksensa yhteiseen käyttöön. Kukaan ei jää yksin pulmiensa kanssa. Osallistujat tukevat toinen toistensa oppimisprosesseja.

Aktiivinen toimija hyödyntää elävän elämän kokemuksia. Hän toimii mielellään ja haluaa tehdä asioita käytännössä.  Hän ratkaisee ripeästi ongelmiakin yritys ja erehdys -menetelmällä. Opiskelijaryhmässään aktiivinen toimija on usein toisiin vaikuttaja ja johtaja. Hän ottaa mieluusti ohjat käsiinsä.

Pohtiva ja harkitseva yksilö havainnoi itseään ja omia tuntemuksiaan. Hänelle on luontaista luoda yhteyksiä asioiden ja tapahtuminen välille.

Pohtiva toimii opiskelijaryhmässä parhaimmillaan tehokkaana viestijänä. Hänellä on energiaa solmia suhteita ja luoda verkostoja. Pohtijalla on myös aikaa tunnistaa ihmisten tunteita ja tuntemuksia.

Teoreetikkoa viehättävät käsitteet ja rakenteet. Hän  on kotonaan teoreettisten mallien maailmassa.

Hänestä opiskelijaryhmä saa paljon tukea ja apua tiedon organisoinnissa. Teoreettisesti hahmottavana hän auttaa muita käsitteiden ja mallien ymmärtämisessä ja soveltamissa.

Käytäntöön suuntautunut pragmaatikko ottaa luontevasti käyttöönsä uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Hän kokeilee kaikkea aktiivisesti käytännön elämässään.

Oman tyylinsä vahvuudella hän auttaa mahdollisesti muita ryhmässä tavoitteiden asettelussa. Käytännöllisenä ihmisenä hän saattaa myös jouduttaa päätöksen tekoa. Hänen rohkeutensa uusien ideoiden kokeilussa piristää muita.

Monimuoto-opiskelun maailmassa erilaiset oppimistyylit löytävät monia itselleen sopivia toimintamalleja.

Monimuotoisuus hyödyntää erilaisuutta rikkautena ja opiskelun lisäarvona.

 • hahmottamaan kokonaisuuksia
 • soveltamaan uutta tietoa
 • ymmärtämään syy-seuraus suhteita
 • päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia.

Aikuisopiskelu ei kehitä yksinomaan sisältöihin liittyviä taitoja. Kurssin aikana aikuisopiskelu

 • vahvistaa tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä
 • parantaa ajankäyttötapoja
 • kehittää yksilöllistä vastuunkantoa
 • työskentely ryhminä parantaa sosiaalisia taitoja
 • vahvistaa ajattelu- ja pohdintakykyä

Opiskelun suunnittelu

Täydennyskoulutus on suunniteltu työn ohessa opiskelun ehdoilla. Tavoitteena on, että aikuisopiskelija voi suunnata voimavaransa mahdollisimman hyvin opiskeluun. 

Aikuisen elämäntilanne on moniulotteinen. Hänellä on työ ja perhe, ystäväpiiri ja vapaa-ajan harrastukset. Opiskelun on sovittava joukkoon.

Kukin kurssi ja tutkinto on rakenteeltaan ja sisällöltään huolellisesti laadittu kokonaisuus. Oppimisprosessista tulee näin yksilölle tehokas. Erilaiset opiskelumuodot antavat tilaa erilaiselle ajankäytölle, erilaisille oppimistyyleille ja yksilöllisille kokemuksille.

Oppimiskokonaisuudet hyödyntävät aikuisopiskelun tunnuspiirteitä

 • aikuisopiskelija käyttää kykyään tehdä johtopäätöksiä
 • opiskelu tukeutuu käytäntöön
 • oppiminen edellyttää omakohtaista toimintaa ja kokeilua
 • teoreettisten käsitteiden tuntemus edistää tiedon hallintaa
 • valmiita toimintamalleja ja rakenteita sovelletaan käytäntöön
 • ajankäyttöä voi suunnitella joustavasti oman tilanteensa puitteissa
 • opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta
 • lukutaakka on kohtuullinen
 • oppiaineistot ovat aikuiselle suunniteltuja
 • tehtävät ja aktiviteetit ovat omaan tilanteeseen osuvia.

Aikuiskoulutuksen vaikuttavuutta varmistetaan kohdentamalla koulutusta yksilöityihin tarpeisiin.  Oppimisprosessin tehokkuutta ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti siihen liittyvällä palautejärjestelmällä.

Oppimistulokset näyttäytyvät käytännön työelämässä. Tarvittavat kehitystoimenpiteet tehdään välittömästi.

Yhteistyö yritysten ja opiskelijoiden kanssa tuo turvallisen pohjan suunnittelulle. Aikuinen opiskelee sitä, mitä aidosti tarvitsee. Yritys panostaa sellaiseen koulutukseen, josta sen toiminta ja kilpailukyky hyötyy.

Aikuisopiskelun vaikuttavuus on yhtä tärkeää yksilölle ja yritykselle.

Aikuiskoulutus