Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Näyttötutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 

 

Muiden aihealueiden kysymykset ja vastaukset

 

Mitä tarkoittaa näyttötutkinto?

Näyttötutkinto, eli ammatillinen tutkinto tarjoaa jo työelämässä toimiville aikuisille mahdollisuuden suorittaa oman alan tutkinto hyödyntäen jo hankittua osaamista. Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen näytetään omassa työssä, joten jotta voit suorittaa ammatillisen tutkinnon, sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Ammatillinen tutkinto on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Ammatillisia tutkintoja on kolmea eri tasoa: perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Jokaisen ammatillisen tutkinnon kohdalla on määritelty, millaista osaamista ko. tutkinnossa vaaditaan ja millaisin kriteerein osaamista arvioidaan työssä. Tutkinnon suorittamisessa otetaan huomioon työssä tai muilla elämänalueilla kertynyt osaaminen.

Näyttöjen eli osaamisen osoittamisen lisäksi tutkinnon suorittamiseen sisältyy valmistavaa koulutusta. Valmistavan koulutuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan osaamista niillä alueilla, joilla hänellä ei ole tarpeeksi kokemusta suoriutuakseen tutkinnosta. Markkinointi-instituutti tukee jokaista opiskelijaa tutkinnon suunnittelussa ja suorittamisessa ja järjestää tutkinnon suorittamiseen valmistavaa koulutusta.

<< sivun alkuun

 

 

Mitä tarkoittaa (tutkintoon) valmistava koulutus?

Valmistava koulutus eli tutkintokoulutus liittyy ammatillisiin tutkintoihin eli perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin. Opiskelija osallistuu tutkintokoulutukseen, jos hänellä ei ole tarpeeksi osaamista joltain osa-alueelta tutkinnon suorittamista varten. On tavallista, että tutkinnon suorittamista varten opiskelija täydentää valmistavassa koulutuksessa ainakin jotain osaamista.

Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, jos opiskelija osaa sen, mitä tutkinnon suorittamista varten vaaditaan.

Markkinointi-instituutti tekee jokaiselle ammatillista tutkintoa opiskelevalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli suunnittelee yhdessä tutkintoa opiskelevan kanssa, millaista valmistavaa koulutusta hän tarvitsee suorittaakseen tutkinnon.

<< sivun alkuun

 

 

Pitääkö minulla olla työpaikka, jos haluan osallistua ammatilliseen tutkintoon?

Kyllä. Ammatillisissa tutkinnoissa, eli perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritat tutkinnon osoittamalla osaamisen omissa työtehtävissäsi. Siksi tutkinnon suorittaminen edellyttää, että sinulla on työpaikka. Työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa.

<< sivun alkuun

 

 

Pitääkö minulla olla aiempaa koulutusta, jos haluan osallistua ammatilliseen tutkintoon?

Ei. Ammatillisten tutkintojen tarkoitus on tarjota virallinen koulutus ja todistus osaamisesta sellaisille, jotka ovat hankkineet osaamisensa työtä tekemällä. Koulutus ei siis edellytä aiempaa koulutusta, mutta sinulla täytyy olla alan työpaikka.

<< sivun alkuun

 

 

Mikä on ammattitutkinto? Entä erikoisammattitutkinto? Miten ne eroavat toisistaan?

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvia ammatillisia tutkintoja, joiden tarkoituksena on tarjota jo työelämässä toimiville aikuisille mahdollisuus suorittaa oman alan tutkinto hyödyntäen jo hankittua osaamista.

Ammatilliset tutkinnot suoritetaan osoittamalla oma osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön esimerkein. Tutkinnon suorittamiseen voi valmistautua koulutuksessa, joka räätälöidään henkilökohtaisesti kullekin opiskelijalle.

Ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja on useilta eri aloilta. Keskenään ne eroavat siten, että ne on tarkoitettu eritasoisissa tehtävissä toimiville.

Ammattitutkinnot vastaavat tasoltaan toisen asteen tutkintoja. Ne sopivat jo työkokemusta hankkineelle. Ne soveltuvat toimihenkilö- ja työntekijätason tehtävissä toimiville (esim. markkinointiassistentti, sihteeri ja assistenttitehtävät, kirjanpitäjä, myyntitehtävät).

Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, ja ne edellyttävätkin pidempää kokemusta alalta. Ne sopivat esim. ovat vaativan asiantuntijatason tehtäviin, esim. markkinointiviestinnän johto- ja asiantuntijatehtävät, taloushallinnon asiantuntijatehtävät, esimiestyö.

<< sivun alkuun

 

 

Miten ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto eroaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta?

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvia ammatillisia tutkintoja, joiden tarkoituksena on tarjota jo työelämässä toimiville aikuisille mahdollisuus suorittaa oman alan tutkinto hyödyntäen jo hankittua osaamista. Ne antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin.

<< sivun alkuun

 

 

Mihin koulutuksiin ammatilliset tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden?

Jos opiskelet ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, saat kelpoisuuden alan korkeakoulututkintoon ja yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että ammatillisen tutkinnon jälkeen voit hakea saman alan korkeakouluopintoihin sekä kaikkien alojen ammattikorkeakouluopintoihin.

<< sivun alkuun

 

 

Arvostaako työnantaja ammatti- tai erikoisammattitutkintoa?

Ammatilliset tutkinnot ovat virallisia tutkintoja, ja ne tunnetaan monella alalla jo niin hyvin, että niiden katsotaan takaavan riittävä pätevyys. Viime kädessä ammatti- ja erikoisammattitutkinnon, kuten muunkin koulutuksen, arvostus riippuu kuitenkin aina työnantajan tai rekrytoijan henkilökohtaisesta näkemyksestä siitä, mikä on arvokasta kokemusta.

<< sivun alkuun

 

 

Miten ammatillinen tutkintokoulutus käytännössä etenee?

Tutkinnon suorittaminen aloitetaan kartoittamalla, mitä opiskelija jo osaa. Kartoituksen tekee koulutuksen asiantuntija Markkinointi-instituutista keskustelemalla opiskelijan kanssa. Näin tunnistetaan, mihin tutkinnon vaatimuksiin opiskelijalla on jo riittävästi osaamista ja mihin hän tarvitsee tutkintokoulutusta.

Kartoituksen perusteella Markkinointi-instituutin koulutusneuvoja tekee opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opiskelija aloittaa tutkintokoulutuksen opinnot osallistumalla yhdessä sovituille kursseille.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija alkaa tehdä suunnitelmaa siitä, miten hän suorittaa tutkinnon eli miten hän tekee näytöt eli tutkintotilaisuudet. Suunnitelmaan sisältyy, missä työtehtävissä ja miten hän näyttää toteen osaamisensa. Opiskelija kokoaa näytöt opiskelun aikana arviointiaineistoksi.

Näytöt arvioi opiskelijan työnantajan edustaja, joku opiskelijan kollegoista sekä oppilaitoksen eli Markkinointi-instituutin edustaja. Lopuksi tämä ryhmä kokoontuu vielä arviointikokoukseen, jossa opiskelija voi täydentää arviointiaineistoaan suullisesti.

<< sivun alkuun

 

 

Mitä tarkoittaa henkilökohtainen tai yksilöllinen opiskelusuunnitelma?

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tarkoittaa sitä, että Markkinointi-instituutissa jokaiselle ammatillista tutkintoa suorittavalle räätälöidään oma yksilöllinen suunnitelma siitä, miten hän suorittaa tutkinnon. Opiskelija voi valita valmistavaksi koulutukseksi ne tutkintoon liittyvät kurssit, joista juuri hän tarvitsee lisää osaamista. Opiskelija tekee henkilökohtaisen suunnitelmansa yhdessä Markkinointi-instituutin koulutusasiantuntijan kanssa.

<< sivun alkuun

 

 

Voinko opiskella tutkintoja etänä?

Kyllä. Ammatillisissa tutkinnoissa, kuten kaikissa Markkinointi-instituutin koulutuksissa etäopiskelulla on merkittävä osuus. Tutkinto kuitenkin suoritetaan omissa työtehtävissä ja siihen liittyvään arviointikokoukseen tulee osallistua.

<< sivun alkuun

 

 

Mitä tarkoittaa omarahoitusosuus?

Omarahoitusosuus on se osuus, jonka opiskelija maksaa tutkinnon suorittamisesta. Ammatilliset tutkinnot ovat valtion rahoittamaa koulutusta, josta koulutuksen järjestäjä saa periä opiskelijalta kohtuullisen omarahoitusosuuden. Tutkinnosta riippuen se vaihtelee 700:n ja 1500 euron välillä.

<< sivun alkuun

 

 

Paljonko tutkinto maksaa opiskelijalle? Tuleeko kursseista lisämaksuja?

Opiskelija maksaa valtion rahoittamassa koulutuksessa omarahoitusosuuden, joka on n. 700–1500 euroa.. Tämä hinta sisältää myös tutkintokoulutuksen eli kaikki tutkinnon suorittamiseen tarvittavat kurssit, joista ei siis tule lisämaksuja.

<< sivun alkuun

 

 

Voiko työnantaja maksaa ammatillisen tutkinnon?

Koska ammatilliset tutkinnot ovat valtion rahoittamaa koulutusta, lainsäädäntö edellyttää, että opiskelija maksaa itse tutkinnon omarahoitusosuuden. Siksi lähetämme ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista laskun aina opiskelijalle. Käytännössä on kuitenkin opiskelijan ja työnantajan välinen asia sopia, kuka tutkinnon maksaa.

Jos työnantaja on suoraan tutkinnon maksaja, valtion rahoitusosuus on paljon pienempi ja siten omarahoitusosuus korkeampi.

<< sivun alkuun

 

 

Voinko jatkaa keskeytyneitä opintoja myöhemmin?

Kyllä. Jos keskeytyksestä on yli kaksi vuotta, on kuitenkin arvioitava uudelleen, miten osaamisesi vastaa tutkinnon suorittamisen edellytyksiä. Jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut yli kaksi vuotta, perimme lisämaksun jatkaessasi jälleen opiskelua.

<< sivun alkuun

 

 

Näyttötutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot